Cenik Storitev

CENIK ostalih stroškov in opravljenih storitev v družbi OAZA nepremičnine d.o.o.,

 1. Izdelava pogodbe: 180 EUR ali po odvetniški tarifi
 2. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe)
  700 EUR ali po dogovoru
 3. Priprava zemljiškoknjižnega predloga:
  75 EUR (za vpis spremembe pri že vknjiženi nepremičnini)
 4. Ocena tržne vrednosti nepremičnine:
  Je vključena v provizijo, če je naročena posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini – 150 EUR.
 5. Ogledi:
  Ogledi nepremičnin na podlagi pogodbe o posredovanju so vključeni v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja enostransko predčasno prekinjena, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini 75 EUR.
 6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih:
  Svetovanje naročitelju in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Če je dogovorjeno posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju se zaračunava po urni postavki – 60 EUR.
 7. Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, lokacijske informacije, kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil (za vsak dokument posebej):
  Je vključeno v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 50 EUR.
 8. Pregled listine:
  Je vključen v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 50 EUR.
 9. Stroški oglaševanja:
  Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročitelja pa se zaračuna posebej:
  • priprava oglasa (za vsak medij posebej) – 38 EUR.
  • objava enega oglasa – po prejeti fakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku 30 EUR.
 10. Cenitve izvedencev:
  • po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke
 11. Poslovni običaji:
  Pomoč naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi el. distribucijskemu podjetju, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih posrednik posebej ne zaračunava, če se z naročiteljem vnaprej ne dogovorita drugače.Popusti: 12,5 % za sklenitev druge in vseh nadaljnjih pogodb o prodaji, nakupu, oddaji v najem ipd. s posredovanjem agencije OAZA nepremičnine d.o.o., Cesta Jaka Platiše št. 5, 4000 Kranj.• do 12,5 % v drugih, vnaprej s pisno pogodbo o posredovanju dogovorjenih primerih.Popusti se med seboj izključujejo.Davek na dodano vrednost v skladu s 1. odst. 94. čl. ZDDV-1 ni vključen v provizijo in ni obračunan. Cene vključujejo storitve posredovanja v skladu s katalogom nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami, ki ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije.

V Kranju, dne 01.01.2014 OAZA nepremičnine d.o.o.
Direktor: univ. dipl. org. Drago Djuza