SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI  POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Nepremičninska družba: Oaza nepremičnine d.o.o., cesta Jaka Platiša 5, 4000 Kranj, ki jo zastopa zastopnica Tamara Šućur. Številka licence: 0312603098

Davčna številka: 44433379

Matična številka: 2306263000

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, in so v skladu z zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr, UL RS 72/2006, s spremembami), ki  jo posrednik sklene z naročiteljem.

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba – nepremičninska družba OAZA nepremičnine d.o.o.o

Nepremičninski posrednik – fizična oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi opravlja posle posredovanja , s pridobljeno licenco pristiojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičniskih posrednikov pri pristojem ministrstvu

Naročitelj/naročnik: – fizična ali pravna oseba, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju.

Pogodba o posredovanju – pisna pogodba s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje nepremičninski družbi plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Nepremičnina  je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Naročiteljev ožji družinski član: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

 

 1. Storitev posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin

Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa oziroma prodaje nepremičnin se nepremičninska agencija za plačilo provizije iz točke 4. zavezuje opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe katere predmet je nepremičnina. V plačilu za posredovanje so zajete zlasti naslednje storitve:

– preverjanje dejanskega stanja nepremičnin (ogled nepremičnin)

– preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb ( če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno

–  pridobivanje dokumentov(morebitni stroški so breme naročitelja)

– organizacija in vodenje ogledov

– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe

– priprava ustrezne pogodbe in predloga za vknjižbo lastninske pravice, če je nepremičnina že vpisana v  zemljiško knjigo

– v kolikor je potrebno skleniti predpogodbo stroške predpogodbe plača naročitelj

– hranjenje originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla

– prijava pogodbe na odmero prometnega davka in prevzem potrjene pogodbe pri FURS

– spremljanje realizacije prodajne pogodbe, predvsem plačil posameznih obrokov

– primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika ter popis števcev

– seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake

– telefonsko komuniciranje s strankami – sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije, če je posrednik to storitev pripravljen opraviti.

 

 1. Storitev posredovanja pri najemu nepremičnin

– preverjanje dejanskega stanja nepremičnine,

–  preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine,

– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,

–  priprava ustreznih pogodb.

Če  posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije, če je sicer posrednik te storitev pripravljen opraviti.

 

 1. Odgovornost posrednika

Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) . Ime zavarovalnice , številka zavarovalne police ter sta navedeni v pogodbi o posredovanju.

Nepremičninska družba ima v skladu z Zakonom o nepremičninske posredovanju svojo odgovornost zavarovano pri zavarovalnici Gnerelai zavarovalnica d.d. PE Kranj, št. Police: 10020185086 z dne 03.09.222 z veljavnostjo do 03.09.2023.

 1. Provizija

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

4.1.Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

4.2.Plačilo za posredovanje v primeru najema za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev za katerega se nepremičnina oddaja.

4.3 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

4.4. Nepremičninska družba ima lahko sklenjeno pogodbo o posredovanju z obema naročiteljema, ki sta nato stranki skupne pogodbe, katere predmet je nepremičnina. V takem primeru lahko nepremičninska družba plačilo za posredovanje zaračuna obema naročiteljema po medsebojnem dogovoru, pri tem pa skupno doseženo plačilo za posredovanje ne sme preseči zakonsko omejene višine plačila za posredovanje.

4.5. V primeru, da nepremičninska družba katerega od poslov iz točke 1 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

4.6. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe. Če te stroške za račun naročitelja plača Nepremičninska družba Oaza nepremičnine d.o.o, ima pravico od naročitelja zahtevati njihovo povračilo v 8 dneh od izstavitve računa, ne glede na to, ali je sklenjena pogodba, katere predmet je nepremičnina.

4.7. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila provizije tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

4.8 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, katere predmet je nepremičnina.

4.9 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

4.10 Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

4.11.Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam ali s pomočjo druge nepremičninske družbe ali koga drugega najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja (ekskluzivna pogodba o posredovanju).

4.12. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če naročitelj oziroma ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 1. 5. Ekskluzivna pogodba o posredovanju

V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo ali sam oz. preko kogarkoli tretjega oglaševati, prodajati ali oddajati iste nepremičnine oz. opravljati drugih poslov, ki so predmet storitev posredovanja po ekskluzivni pogodbi o posredovanju.

 1. Obveznost po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

6.1 Vse nepremičninske družbe so zavezanke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma in morajo pri sklepanju poslovnega razmerja, transakciji nad zneskom, določenim z zakonom,ter nekaterih drugih primerih, določenih z zakonom ,opraviti pregled stranke, ki zajema :

– ugotavljanje in preverjanje identitete stranke

– ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba

– pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu

– redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnost,ki jih stranka izvaja pri zavezancu

6.2 Naročitelj je seznanjen in soglaša, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

– osebno ime

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča

– datum in kraj rojstva

– davčno številko

– številko,vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta

 1. Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.  7.1.Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, EMŠO ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

7.2. Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

7.3. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

– da gre za fotokopijo,

– svoj naziv,

– izrecno določen namen fotokopiranja,

– pravno podlago za fotokopiranje

– jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

7.4. Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja ali tretje osebe. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

7.5. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju in pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 1. Čas trajanja pogodbe in odpoved pogodbe

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

8.1. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju. 8.2. Pogodba preneha veljati:

– s potekom časa,

– z odpovedjo pogodbe o posredovanju,

– z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.

8.3. Stranki lahko odpovesta pogodbo o posredovanju le, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana s priporočeno poštno pošiljko.

 1. Prenos storitev posredovanja

9.1. Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročiteljem prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. 9.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 1. Druge obveznosti naročitelja

10.1. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje s projektno dokumentacijo, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

10.2. Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov in dokumentacije.

10.3. Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

10.4 Če naročitelj v primeru neekskluzivne pogodbe o posredovanju nepremičnino trži tudi sam ali preko druge nepremičninske družbe ali koga drugega, jo mora tržiti pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju.

10.5 Če naročitelj sam ali s pomočjo druge nepremičninske družbe ali koga drugega najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, mora nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem obvestiti s priporočeno poštno pošiljko in ji izročiti kopijo te pogodbe oz. predpogodbe.

 1. Druga določila

11.1 Če nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje – npr. zlasti v naslednjih primerih, če naročitelj: – sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini, – sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe, – enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena, ima nepremičninska družba pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 1. teh Splošnih pogojev.

Te dejanske stroške je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati v roku 8 dni od izstavitve računa po cenah, ki so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

11.2 Določilo točke 11.1. se ne uporablja, če ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje po kateremkoli določilu točke 4 teh Splošnih pogojev.

 

 1. Veljavnost splošnih pogojev – ti splošni pogoji veljajo od dneva njihove izdaje od dne; 12. 07. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostoru, v katerem nepremičninska družba posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu ter na spletnem naslovu: https://www.oaza-nep.si/ .
 2. Ostale določbe: Za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr).
 3. Zavarovanje : Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost.  Naziv zavarovalnice: Generali zavarovalnica d.d. Številka zavarovalne police: 10020414304. Datum veljavnosti: 03.09.2023-03.09.2024.

V Kranju, 12.07.2022

OAZA nepremičnine d.o.o.

Direktorica Tamara Šućur