SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI  POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem.

1. Storitev posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin

 • raziskava trga nepremičnin, ocenitev vrednosti in sporazumna določitev prodajne cene
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnin (ogled nepremičnin)
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih, preverjanje in po potrebi
 • pridobivanje dokumentov(morebitni stroški so breme naročitelja)
 • organizacija in vodenje ogledov
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • priprava ustrezne pogodbe in predloga za vknjižbo lastninske pravice, če je nepremičnina že vpisana v
 • zemljiško knjigo
 • v kolikor je potrebno skleniti predpogodbo stroške predpogodbe plača naročitelj
 • hranjenje originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla
 • prijava pogodbe na odmero prometnega davka in prevzem potrjene pogodbe pri DURS
 • spremljanje realizacije prodajne pogodbe, predvsem plačil posameznih obrokov
 • primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika ter popis števcev

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije, če je sicer posrednik te storitev pripravljen opraviti.

2. Storitev posredovanja pri najemu nepremičnin

 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (glede nepremičnine)
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • priprava ustreznih pogodb.

Če  posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje provizije, če je sicer posrednik te storitev pripravljen opraviti.

3. Odgovornost posrednika
Posrednik je skladno z 844. členom OZ (Ur.l.RS št. 83/2001) odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi eni ali drugi stranki, med katerimi je posredoval. Posrednik je odgovoren tudi za škodo, ki jo je imel naročitelj zaradi tega, ker je brez njegovega dovoljenja obvestil koga tretjega o vsebini naročila, o pogajanjih ali o pogojih sklenjene pogodbe.

4.Provizija

4.1.    Za posredovanje pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik skladno s 5. členom ZNPosr (Ur.1. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4 % pogodbene vrednosti + DDV, za posredovanje pri najemu nepremičnine pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV, v vsakem primeru pa najnižja provizija znaša 800 EUR + DDV.
4.2.    Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.
4.3.    Posrednik skladno s 25 členom ZNPosr in 847. členom OZ pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval ali pri sklenitvi predpogodbe, če je to sporazumno dogovorjeno. Pravico do plačila posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre, a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.
4.4.    Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če on ali njegovi družinski člani sklenejo pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik, v času trajanja te pogodbe ali v šestih mesecih po njenem prenehanju.
4.5.    Dodatne storitve nepremičninske družbe je dolžan naročitelj poravnati v skladu z računom, ki mu je bil s strani nepremičninske družbe izstavljen za posamezno opravljeno dodatno storitev, ne glede na to, ali je bila pogodba, pri sklenitvi katera je nepremičninska družba posredovala, sklenjena.
4.6.    Nepremičninska družba ima pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj v času trajanja pogodbe sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru znaša plačilo za posredovanje eno četrtino v pogodbi dogovorjenega plačila za posredovanje.

5.Druga določila

5.1.   Posrednik lahko prenese storitev posredovanja tudi na druge nepremičninske družbe, pri čemer mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.
5.2.   Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Če sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti posrednika.
5.3.   Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju s poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.
5.4.   Če se naročitelj neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanje za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati polovico zneska, ki bi ga bil dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.

6.Zavarovanje
Zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe za 167.000,00 EUR za posamičen zavarovalni primer oziroma 334.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu. Podjetje je zavarovano pri zavarovalnici Adriatic-Slovenica d.d., PE Kranj po polici št. 0429913.

7.Veljavnost splošnih pogojev –ti splošni pogoji veljajo od dneva njihove izdaje dalje, od dne; 03. 09. 2007 dalje

OAZA nepremičnina d.o.o.
Direktor Drago Djuza univ. dipl. org.